Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2022
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
21-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
20-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
14-11-2022
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
13-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
07-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
06-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
Số lần 11
11
13
13
13
20
10
10
14
11

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
28-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
21-11-2022
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20-11-2022
4 lần
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
14-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
07-11-2022
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
06-11-2022
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
7 lần
2 lần
Số lần 17
14
9
12
10
13
9
12
16
14

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
28-11-2022
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
21-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
20-11-2022
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
14-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
13-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
07-11-2022
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
06-11-2022
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
Số lần 9
10
12
18
12
10
14
10
15
16