Thống kê đầu đuôi lô tô đài TP Hồ Chí Minh

Kết quả thống kê theo đầu loto TP Hồ Chí Minh từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-12-2022
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
28-11-2022
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
21-11-2022
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
19-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
14-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
12-11-2022
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-11-2022
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
Số lần 15
12
15
12
18
16
14
12
14
16

Thống kê đuôi loto TP Hồ Chí Minh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
03-12-2022
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
0 lần
3 lần
28-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
21-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
7 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
19-11-2022
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
14-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
12-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
07-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
05-11-2022
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Số lần 11
13
12
12
7
22
19
19
16
13

Thống kê tổng loto TP Hồ Chí Minh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
03-12-2022
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
28-11-2022
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
21-11-2022
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
19-11-2022
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
14-11-2022
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
07-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
8 lần
2 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
Số lần 16
19
6
14
12
22
12
12
19
12