Thống kê đầu đuôi lô tô đài Tây Ninh

Kết quả thống kê theo đầu loto Tây Ninh từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-12-2022
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
17-11-2022
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
10-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Số lần 4
6
3
10
8
5
6
6
3
3

Thống kê đuôi loto Tây Ninh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
01-12-2022
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
17-11-2022
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
10-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
Số lần 4
3
2
8
7
5
9
5
6
5

Thống kê tổng loto Tây Ninh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
01-12-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
4 lần
17-11-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
10-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
Số lần 5
5
6
6
2
3
1
8
8
10