Thống kê đầu đuôi lô tô đài Sóc Trăng

Kết quả thống kê theo đầu loto Sóc Trăng từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-11-2022
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
23-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
16-11-2022
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Số lần 12
5
7
12
7
4
6
7
5
7

Thống kê đuôi loto Sóc Trăng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
30-11-2022
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
23-11-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
16-11-2022
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
09-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Số lần 7
6
6
8
9
6
10
8
7
5

Thống kê tổng loto Sóc Trăng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
30-11-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
7 lần
2 lần
0 lần
23-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
16-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
09-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
Số lần 8
7
11
8
4
6
4
13
7
4