Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Nam

Kết quả thống kê theo đầu loto Quảng Nam từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22-11-2022
4 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
15-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
08-11-2022
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
Số lần 14
6
5
4
17
8
3
2
8
5

Thống kê đuôi loto Quảng Nam

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
7 lần
1 lần
1 lần
0 lần
22-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
15-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
08-11-2022
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Số lần 3
9
4
7
7
8
13
9
7
5

Thống kê tổng loto Quảng Nam

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-11-2022
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
22-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
15-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
08-11-2022
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
Số lần 14
6
7
5
5
10
5
7
6
7