Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Bình

Kết quả thống kê theo đầu loto Quảng Bình từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-11-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
10-11-2022
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
03-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Số lần 7
5
1
4
6
8
5
7
5
6

Thống kê đuôi loto Quảng Bình

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
17-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
10-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
03-11-2022
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
7 lần
0 lần
0 lần
Số lần 5
3
8
7
7
5
4
10
4
1

Thống kê tổng loto Quảng Bình

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
17-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
0 lần
10-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
03-11-2022
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
Số lần 7
7
3
2
7
3
3
6
12
4