Thống kê đầu đuôi lô tô đài Khánh Hòa

Kết quả thống kê theo đầu loto Khánh Hòa từ 30-10-2022 đến 29-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-11-2022
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
16-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
13-11-2022
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
09-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
06-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
02-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
30-10-2022
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Số lần 12
13
13
9
15
10
16
13
7
18

Thống kê đuôi loto Khánh Hòa

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
16-11-2022
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
13-11-2022
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
5 lần
09-11-2022
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
06-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
02-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
30-10-2022
5 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
Số lần 13
14
13
7
16
13
12
12
9
17

Thống kê tổng loto Khánh Hòa

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-11-2022
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
16-11-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
6 lần
1 lần
13-11-2022
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
06-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
02-11-2022
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
30-10-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
Số lần 15
8
9
12
16
9
11
15
19
12