Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

Kết quả thống kê theo đầu loto Hậu Giang từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
Số lần 6
4
9
6
6
5
4
3
7
4

Thống kê đuôi loto Hậu Giang

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
19-11-2022
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
12-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
05-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Số lần 3
3
4
6
3
7
9
7
5
7

Thống kê tổng loto Hậu Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
19-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
05-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
Số lần 8
6
5
4
4
4
4
7
7
5