Thống kê đầu đuôi lô tô đài Gia Lai

Kết quả thống kê theo đầu loto Gia Lai từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2022
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
18-11-2022
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-11-2022
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
04-11-2022
6 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Số lần 10
12
8
3
7
5
7
9
7
4

Thống kê đuôi loto Gia Lai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-12-2022
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
18-11-2022
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
11-11-2022
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
04-11-2022
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 8
9
9
7
7
8
5
4
9
6

Thống kê tổng loto Gia Lai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-12-2022
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
18-11-2022
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
11-11-2022
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
04-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
6 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
Số lần 4
10
7
6
9
13
6
5
5
7