Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Nông

Kết quả thống kê theo đầu loto Đắc Nông từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-12-2022
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
19-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
05-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 9
4
7
6
12
8
4
10
7
5

Thống kê đuôi loto Đắc Nông

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
03-12-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
19-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
Số lần 5
9
9
8
7
9
4
9
2
10

Thống kê tổng loto Đắc Nông

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
03-12-2022
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
19-11-2022
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
05-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
Số lần 10
5
4
6
3
3
6
10
13
12