Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-12-2022
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
2 lần
30-11-2022
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
19-11-2022
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
16-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
05-11-2022
0 lần
0 lần
6 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
Số lần 8
14
18
6
11
21
11
15
8
14

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
03-12-2022
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
30-11-2022
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
19-11-2022
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
12-11-2022
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
05-11-2022
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
Số lần 11
9
12
13
12
14
13
17
13
12

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
03-12-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
30-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
19-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
16-11-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
12-11-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
09-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
05-11-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
Số lần 10
13
12
19
10
16
11
11
16
8