Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2022

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 10676 Tổng: 3 24876 Tổng: 3 76007 Tổng: 7 81691 Tổng: 0 31918 Tổng: 9 01697 Tổng: 6 46555 Tổng: 0 69488 Tổng: 6 35019 Tổng: 0 99876 Tổng: 3
2 93494 Tổng: 3 09390 Tổng: 9 61762 Tổng: 8 94479 Tổng: 6 51768 Tổng: 4 50554 Tổng: 9 36335 Tổng: 8 03138 Tổng: 1 64668 Tổng: 4 67246 Tổng: 0
3 37061 Tổng: 7 42113 Tổng: 4 87767 Tổng: 3 48243 Tổng: 7 89242 Tổng: 6 86690 Tổng: 9 37686 Tổng: 4 47153 Tổng: 8 65169 Tổng: 5 66819 Tổng: 0
4 46330 Tổng: 3 67147 Tổng: 1 42399 Tổng: 8 12941 Tổng: 5 79110 Tổng: 1 60832 Tổng: 5 50239 Tổng: 2 27492 Tổng: 1 62111 Tổng: 2 51859 Tổng: 4 75371 Tổng: 8
5 10619 Tổng: 0 23184 Tổng: 2 84917 Tổng: 8 54997 Tổng: 6 78054 Tổng: 9 05479 Tổng: 6 68404 Tổng: 4 49513 Tổng: 4 01548 Tổng: 2 80983 Tổng: 1 33487 Tổng: 5
6 98437 Tổng: 0 76101 Tổng: 1 78356 Tổng: 1 17538 Tổng: 1 20116 Tổng: 7 11584 Tổng: 2 76796 Tổng: 5 74873 Tổng: 0 44816 Tổng: 7 26450 Tổng: 5 77471 Tổng: 8
7 33657 Tổng: 2 28958 Tổng: 3 74079 Tổng: 6 98245 Tổng: 9 73301 Tổng: 1 87525 Tổng: 7 91796 Tổng: 5 80395 Tổng: 4 51169 Tổng: 5 13037 Tổng: 0 04067 Tổng: 3
8 98969 Tổng: 5 96534 Tổng: 7 62593 Tổng: 2 43769 Tổng: 5 51139 Tổng: 2 28977 Tổng: 4 66224 Tổng: 6 76821 Tổng: 3 75743 Tổng: 7 94309 Tổng: 9 66130 Tổng: 3
9 93093 Tổng: 2 35498 Tổng: 7 08663 Tổng: 9 34194 Tổng: 3 05659 Tổng: 4 08181 Tổng: 9 10295 Tổng: 4 00180 Tổng: 8 01293 Tổng: 2 96669 Tổng: 5 57765 Tổng: 1
10 08845 Tổng: 9 23768 Tổng: 4 72929 Tổng: 1 25295 Tổng: 4 35106 Tổng: 6 08391 Tổng: 0 17772 Tổng: 9 42119 Tổng: 0 17535 Tổng: 8 71218 Tổng: 9 71610 Tổng: 1
11 55427 Tổng: 9 49104 Tổng: 4 61349 Tổng: 3 86317 Tổng: 8 27724 Tổng: 6 29224 Tổng: 6 02801 Tổng: 1 44082 Tổng: 0 99951 Tổng: 6 92034 Tổng: 7 81736 Tổng: 9
12 88903 Tổng: 3 85672 Tổng: 9 31953 Tổng: 8 81358 Tổng: 3 55065 Tổng: 1 17818 Tổng: 9 23151 Tổng: 6 93970 Tổng: 7 55448 Tổng: 2 67145 Tổng: 9 78611 Tổng: 2
13 46638 Tổng: 1 82472 Tổng: 9 66650 Tổng: 5 76864 Tổng: 0 29436 Tổng: 9 89927 Tổng: 9 95155 Tổng: 0 40306 Tổng: 6 21776 Tổng: 3 65353 Tổng: 8 96305 Tổng: 5
14 87219 Tổng: 0 35862 Tổng: 8 48563 Tổng: 9 96764 Tổng: 0 30775 Tổng: 2 52762 Tổng: 8 32850 Tổng: 5 90213 Tổng: 4 66581 Tổng: 9 57974 Tổng: 1 12834 Tổng: 7
15 20222 Tổng: 4 87296 Tổng: 5 01067 Tổng: 3 54045 Tổng: 9 93649 Tổng: 3 79716 Tổng: 7 38114 Tổng: 5 19117 Tổng: 8 87354 Tổng: 9 79638 Tổng: 1 91006 Tổng: 6
16 55431 Tổng: 4 89562 Tổng: 8 18513 Tổng: 4 36554 Tổng: 9 17713 Tổng: 4 90524 Tổng: 6 77064 Tổng: 0 05904 Tổng: 4 48715 Tổng: 6 35546 Tổng: 0 50578 Tổng: 5
17 88041 Tổng: 5 38755 Tổng: 0 04440 Tổng: 4 87347 Tổng: 1 58553 Tổng: 8 68274 Tổng: 1 66327 Tổng: 9 54182 Tổng: 0 55890 Tổng: 9 15677 Tổng: 4 05776 Tổng: 3
18 46384 Tổng: 2 29996 Tổng: 5 90202 Tổng: 2 80436 Tổng: 9 69049 Tổng: 3 87190 Tổng: 9 36713 Tổng: 4 92993 Tổng: 2 14894 Tổng: 3 07253 Tổng: 8 32592 Tổng: 1
19 76930 Tổng: 3 92264 Tổng: 0 39218 Tổng: 9 78864 Tổng: 0 49968 Tổng: 4 66449 Tổng: 3 53393 Tổng: 2 75303 Tổng: 3 62198 Tổng: 7 68879 Tổng: 6 66534 Tổng: 7
20 71085 Tổng: 3 88182 Tổng: 0 04348 Tổng: 2 58953 Tổng: 8 78195 Tổng: 4 71808 Tổng: 8 25496 Tổng: 5 10211 Tổng: 2 50221 Tổng: 3 27465 Tổng: 1 80770 Tổng: 7
21 78645 Tổng: 9 89665 Tổng: 1 76044 Tổng: 8 89291 Tổng: 0 85198 Tổng: 7 81571 Tổng: 8 27404 Tổng: 4 17965 Tổng: 1 44823 Tổng: 5 50000 Tổng: 0 52091 Tổng: 0
22 74954 Tổng: 9 41055 Tổng: 0 43218 Tổng: 9 31695 Tổng: 4 24547 Tổng: 1 50846 Tổng: 0 04093 Tổng: 2 60652 Tổng: 7 76777 Tổng: 4 31698 Tổng: 7 30529 Tổng: 1
23 28383 Tổng: 1 25351 Tổng: 6 38074 Tổng: 1 77318 Tổng: 9 29213 Tổng: 4 97140 Tổng: 4 15361 Tổng: 7 63437 Tổng: 0 79436 Tổng: 9 12843 Tổng: 7 47779 Tổng: 6
24 97132 Tổng: 5 16480 Tổng: 8 71400 Tổng: 0 97285 Tổng: 3 97218 Tổng: 9 49677 Tổng: 4 22857 Tổng: 2 24832 Tổng: 5 08154 Tổng: 9 05499 Tổng: 8 75996 Tổng: 5
25 20653 Tổng: 8 09401 Tổng: 1 88460 Tổng: 6 99368 Tổng: 4 87109 Tổng: 9 36768 Tổng: 4 69502 Tổng: 2 28670 Tổng: 7 59509 Tổng: 9 50604 Tổng: 4 36819 Tổng: 0
26 98409 Tổng: 9 07631 Tổng: 4 15972 Tổng: 9 32047 Tổng: 1 41717 Tổng: 8 46970 Tổng: 7 00558 Tổng: 3 89151 Tổng: 6 93712 Tổng: 3 19739 Tổng: 2 67896 Tổng: 5
27 16440 Tổng: 4 70968 Tổng: 4 80965 Tổng: 1 02541 Tổng: 5 29667 Tổng: 3 62171 Tổng: 8 09155 Tổng: 0 89617 Tổng: 8 77390 Tổng: 9 89604 Tổng: 4
28 83926 Tổng: 8 89075 Tổng: 2 20182 Tổng: 0 47202 Tổng: 2 57318 Tổng: 9 13149 Tổng: 3 56590 Tổng: 9 68144 Tổng: 8 41946 Tổng: 0 32041 Tổng: 5
29 11699 Tổng: 8 59903 Tổng: 3 58339 Tổng: 2 87354 Tổng: 9 38892 Tổng: 1 92303 Tổng: 3 75965 Tổng: 1 92129 Tổng: 1 73887 Tổng: 5
30 67466 Tổng: 2 89914 Tổng: 5 59924 Tổng: 6 12512 Tổng: 3 58839 Tổng: 2 96409 Tổng: 9 96955 Tổng: 0 89651 Tổng: 6 05085 Tổng: 3
31 12239 Tổng: 2 39725 Tổng: 7 50267 Tổng: 3 92467 Tổng: 3 93343 Tổng: 7

Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất