Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16705 Tổng: 5 34838 Tổng: 1 76102 Tổng: 2 70344 Tổng: 8 61820 Tổng: 2 95921 Tổng: 3 90746 Tổng: 0 04430 Tổng: 3 61379 Tổng: 6 07289 Tổng: 7 20136 Tổng: 9
2 49265 Tổng: 1 60755 Tổng: 0 47577 Tổng: 4 01844 Tổng: 8 00865 Tổng: 1 71963 Tổng: 9 57123 Tổng: 5 88137 Tổng: 0 06380 Tổng: 8 80973 Tổng: 0 93127 Tổng: 9
3 25649 Tổng: 3 52766 Tổng: 2 37856 Tổng: 1 52333 Tổng: 6 85576 Tổng: 3 00370 Tổng: 7 96894 Tổng: 3 80288 Tổng: 6 31186 Tổng: 4 34556 Tổng: 1 65761 Tổng: 7
4 75757 Tổng: 2 64948 Tổng: 2 06743 Tổng: 7 75345 Tổng: 9 81918 Tổng: 9 04408 Tổng: 8 06883 Tổng: 1 56177 Tổng: 4 08811 Tổng: 2 53139 Tổng: 2 55858 Tổng: 3
5 76191 Tổng: 0 06194 Tổng: 3 58118 Tổng: 9 96226 Tổng: 8 82647 Tổng: 1 00081 Tổng: 9 29397 Tổng: 6 45710 Tổng: 1 06367 Tổng: 3 88733 Tổng: 6 13484 Tổng: 2
6 45370 Tổng: 7 35492 Tổng: 1 39919 Tổng: 0 89911 Tổng: 2 02904 Tổng: 4 83079 Tổng: 6 44798 Tổng: 7 74923 Tổng: 5 15269 Tổng: 5 73121 Tổng: 3 91484 Tổng: 2
7 39597 Tổng: 6 18198 Tổng: 7 75877 Tổng: 4 49736 Tổng: 9 88060 Tổng: 6 40357 Tổng: 2 93076 Tổng: 3 08672 Tổng: 9 49956 Tổng: 1 26547 Tổng: 1 10949 Tổng: 3
8 20040 Tổng: 4 88864 Tổng: 0 73787 Tổng: 5 29815 Tổng: 6 44481 Tổng: 9 13437 Tổng: 0 98215 Tổng: 6 80766 Tổng: 2 13676 Tổng: 3 75188 Tổng: 6 98526 Tổng: 8
9 78014 Tổng: 5 29337 Tổng: 0 68205 Tổng: 5 10026 Tổng: 8 58546 Tổng: 0 84288 Tổng: 6 05408 Tổng: 8 59261 Tổng: 7 35252 Tổng: 7 91245 Tổng: 9 34562 Tổng: 8
10 81191 Tổng: 0 85120 Tổng: 2 24420 Tổng: 2 06363 Tổng: 9 97996 Tổng: 5 01936 Tổng: 9 58222 Tổng: 4 25102 Tổng: 2 35902 Tổng: 2 84521 Tổng: 3 94670 Tổng: 7
11 04942 Tổng: 6 98713 Tổng: 4 47076 Tổng: 3 16039 Tổng: 2 63134 Tổng: 7 46260 Tổng: 6 45631 Tổng: 4 90299 Tổng: 8 63768 Tổng: 4 49140 Tổng: 4 08391 Tổng: 0
12 18452 Tổng: 7 09841 Tổng: 5 56695 Tổng: 4 37195 Tổng: 4 84102 Tổng: 2 55442 Tổng: 6 67115 Tổng: 6 06848 Tổng: 2 73132 Tổng: 5 50875 Tổng: 2 98375 Tổng: 2
13 60762 Tổng: 8 41916 Tổng: 7 17375 Tổng: 2 44265 Tổng: 1 19949 Tổng: 3 88661 Tổng: 7 26902 Tổng: 2 84528 Tổng: 0 56650 Tổng: 5 40620 Tổng: 2 19412 Tổng: 3
14 62940 Tổng: 4 56141 Tổng: 5 67879 Tổng: 6 57534 Tổng: 7 67753 Tổng: 8 57854 Tổng: 9 78668 Tổng: 4 16893 Tổng: 2 59722 Tổng: 4 59454 Tổng: 9 85800 Tổng: 0
15 44221 Tổng: 3 18158 Tổng: 3 67724 Tổng: 6 27414 Tổng: 5 90956 Tổng: 1 46904 Tổng: 4 08897 Tổng: 6 41861 Tổng: 7 13720 Tổng: 2 15013 Tổng: 4 33859 Tổng: 4
16 48260 Tổng: 6 65243 Tổng: 7 89581 Tổng: 9 41248 Tổng: 2 19031 Tổng: 4 76830 Tổng: 3 51351 Tổng: 6 82019 Tổng: 0 11724 Tổng: 6 94540 Tổng: 4 54869 Tổng: 5
17 53363 Tổng: 9 18435 Tổng: 8 59389 Tổng: 7 65576 Tổng: 3 67949 Tổng: 3 96361 Tổng: 7 22406 Tổng: 6 79186 Tổng: 4 22365 Tổng: 1 70876 Tổng: 3 95110 Tổng: 1
18 45282 Tổng: 0 44971 Tổng: 8 57570 Tổng: 7 71661 Tổng: 7 22632 Tổng: 5 94351 Tổng: 6 20080 Tổng: 8 47887 Tổng: 5 43104 Tổng: 4 28600 Tổng: 0 98371 Tổng: 8
19 62857 Tổng: 2 37264 Tổng: 0 86903 Tổng: 3 46285 Tổng: 3 22317 Tổng: 8 59915 Tổng: 6 15339 Tổng: 2 41830 Tổng: 3 50925 Tổng: 7 45305 Tổng: 5 38429 Tổng: 1
20 91869 Tổng: 5 32775 Tổng: 2 24192 Tổng: 1 24623 Tổng: 5 70452 Tổng: 7 51232 Tổng: 5 58286 Tổng: 4 92009 Tổng: 9 40303 Tổng: 3 42888 Tổng: 6 49071 Tổng: 8
21 90781 Tổng: 9 81664 Tổng: 0 47914 Tổng: 5 45297 Tổng: 6 58534 Tổng: 7 35944 Tổng: 8 27221 Tổng: 3 52566 Tổng: 2 57349 Tổng: 3 17948 Tổng: 2
22 31357 Tổng: 2 08798 Tổng: 7 64652 Tổng: 7 32754 Tổng: 9 84267 Tổng: 3 27433 Tổng: 6 60279 Tổng: 6 22714 Tổng: 5 91918 Tổng: 9 14670 Tổng: 7
23 01964 Tổng: 0 45483 Tổng: 1 71679 Tổng: 6 95972 Tổng: 9 83660 Tổng: 6 58062 Tổng: 8 63734 Tổng: 7 76922 Tổng: 4 45844 Tổng: 8 57999 Tổng: 8
24 16979 Tổng: 6 48657 Tổng: 2 42105 Tổng: 5 19966 Tổng: 2 09870 Tổng: 7 62442 Tổng: 6 57973 Tổng: 0 62778 Tổng: 5 91388 Tổng: 6 20952 Tổng: 7
25 52371 Tổng: 8 30415 Tổng: 6 32273 Tổng: 0 85483 Tổng: 1 20319 Tổng: 0 63634 Tổng: 7 75659 Tổng: 4 82843 Tổng: 7 68779 Tổng: 6 61380 Tổng: 8 08816 Tổng: 7
26 34164 Tổng: 0 67360 Tổng: 6 57765 Tổng: 1 89675 Tổng: 2 36191 Tổng: 0 03493 Tổng: 2 87929 Tổng: 1 94958 Tổng: 3 45236 Tổng: 9 26788 Tổng: 6 11873 Tổng: 0
27 72859 Tổng: 4 93758 Tổng: 3 83230 Tổng: 3 80755 Tổng: 0 96237 Tổng: 0 49195 Tổng: 4 21171 Tổng: 8 18448 Tổng: 2 93447 Tổng: 1 74036 Tổng: 9 84757 Tổng: 2
28 87219 Tổng: 0 55827 Tổng: 9 66228 Tổng: 0 13196 Tổng: 5 79459 Tổng: 4 97495 Tổng: 4 40915 Tổng: 6 83185 Tổng: 3 11698 Tổng: 7 07157 Tổng: 2 11913 Tổng: 4
29 76479 Tổng: 6 86367 Tổng: 3 54639 Tổng: 2 85867 Tổng: 3 06920 Tổng: 2 69358 Tổng: 3 49278 Tổng: 5 07044 Tổng: 8 38050 Tổng: 5 03141 Tổng: 5
30 16179 Tổng: 6 11504 Tổng: 4 90819 Tổng: 0 20765 Tổng: 1 69851 Tổng: 6 55741 Tổng: 5 76551 Tổng: 6 19237 Tổng: 0 34684 Tổng: 2
31 30061 Tổng: 7 59381 Tổng: 9 88961 Tổng: 7 72615 Tổng: 6 73040 Tổng: 4 39267 Tổng: 3

Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất