Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vũng Tàu

Kết quả thống kê theo đầu loto Vũng Tàu từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
22-11-2022
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
15-11-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
08-11-2022
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
01-11-2022
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
Số lần 11
11
8
10
8
8
6
6
10
12

Thống kê đuôi loto Vũng Tàu

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
22-11-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
15-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
08-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
01-11-2022
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 11
7
10
8
9
12
3
9
10
11

Thống kê tổng loto Vũng Tàu

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-11-2022
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
22-11-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
15-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
08-11-2022
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
01-11-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
Số lần 3
8
10
11
13
10
11
7
9
8