Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vĩnh Long

Kết quả thống kê theo đầu loto Vĩnh Long từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-11-2022
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
11-11-2022
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
04-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
Số lần 1
5
7
5
7
3
7
6
6
7

Thống kê đuôi loto Vĩnh Long

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
18-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
1 lần
3 lần
11-11-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
04-11-2022
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
Số lần 4
7
2
4
6
3
10
5
5
8

Thống kê tổng loto Vĩnh Long

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
18-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
11-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
04-11-2022
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
Số lần 9
2
3
6
4
8
3
6
8
5