Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Thuận

Kết quả thống kê theo đầu loto Bình Thuận từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-12-2022
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
17-11-2022
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
10-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
Số lần 2
9
5
3
5
7
4
7
10
2

Thống kê đuôi loto Bình Thuận

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
01-12-2022
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
17-11-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
10-11-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
Số lần 5
6
3
4
7
7
5
2
9
6

Thống kê tổng loto Bình Thuận

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
01-12-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
17-11-2022
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
10-11-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
Số lần 2
5
9
6
6
5
10
3
2
6