Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bạc Liêu

Kết quả thống kê theo đầu loto Bạc Liêu từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2022
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
22-11-2022
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
15-11-2022
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
08-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Số lần 8
4
10
8
5
11
7
5
8
6

Thống kê đuôi loto Bạc Liêu

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-11-2022
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
22-11-2022
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
15-11-2022
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
08-11-2022
1 lần
3 lần
0 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Số lần 8
3
8
13
9
7
9
4
5
6

Thống kê tổng loto Bạc Liêu

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-11-2022
0 lần
5 lần
0 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
22-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
15-11-2022
6 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
08-11-2022
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Số lần 9
12
8
10
3
4
6
8
7
5